• Romance

  chulian wei tian (Sweet first love)Ma La Nu Pei (Spicy girl)Guomin Laogong Dai HuijiaCMFU Xueyuan : Wangzi Peng Peng QiuXueba Gege Bie Peng Wo nai wa zongcai yao baobaoEntangled with the DukeShi Yi Chang'An - Ming Yue Ji Shi You

  Wo Shi Jiang Xiao Bai (Co-pro)The Hidden DescendantsBack from Death DivaMy Bride at Twilight

  Xie Wang Zhui Qi S2 Ai Zai Xi Yuan QianLiang bu yi

  1st KissKisKis ! Wo de Nanyou Shi Bohe Tang I Was XXX By My IdolXie Wang Zhui Qi

  Shi Yi S2Xie Wang S3Ai Zai Xi Yuan Qian 2May Bride at Twilight S2